Tất cả các mục hàng

Cocktail có cồn ở Hà Nội

Đã Tìm Thấy: 26 products Quay trở lại mục hàng "Sản phẩm có cồn, sản phẩm thuốc lá"
Hàng hóa ở Việt Nam → Hà Nội  → Hà Nội

nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: bao bì carton Khối lượng: 0,5 lít  Đóng gói Số lượng: 20 miếng Điều khoản giao hàng: FCA (khu vực Kharkiv) sản phẩm được giao trong vòng 35 ngày kể từ thời điểm chính của đơn đ khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
This company received an enquiry 2 day ago
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: bao bì carton Khối lượng: 0,5 lít  Đóng gói Số lượng: 20 miếng       Điều khoản giao hàng: FCA (khu vực Kharkiv) sản phẩm được giao trong vòng 35 ngày kể từ thời điể khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
This company received an enquiry 2 day ago
+380 
Hiển thị số điện thoại

nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: bao bì carton Khối lượng: 0,5 lít  Đóng gói Số lượng: 20 miếng       Điều khoản giao hàng: FCA (khu vực Kharkiv) sản phẩm được giao trong vòng 35 ngày kể từ thời điể khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: các tông sóng Khối lượng: 0,7 lít Đóng gói số lượng: 12 miếng MOQ: 1.100 hộp (12.300 chiếc) Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày kể từ  khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: các tông sóng Khối lượng: 0,7 lít Đóng gói số lượng: 12 miếng MOQ: 1.100 hộp (12.300 chiếc) Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày kể từ  khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: các tông sóng Khối lượng: 0,5 lít Đóng gói số lượng: 20 miếng MOQ: 1.100 hộp (22.000 chiếc) Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày  khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: các tông sóng Khối lượng: 0,5 lít Đóng gói số lượng: 20 miếng MOQ: 1.100 hộp (22.000 chiếc) Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày  khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40%Chứng chỉ: GOST 4256-2003Bao bì: các tông sóngKhối lượng: 0,5 lítĐóng gói số lượng: 20 miếngMOQ: 1.100 hộp (22.000 chiếc)Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày kể từ thời đ khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40%Chứng chỉ: GOST 4256-2003Bao bì: các tông sóngKhối lượng: 0,5 lítĐóng gói số lượng: 20 miếngMOQ: 1.100 hộp (22.000 chiếc)Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày kể từ thời đ khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: các tông sóng Khối lượng: 0,7 lít Đóng gói số lượng: 12 miếng MOQ: 1.100 hộp (12.300 chiếc) Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày kể từ  khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: các tông sóng Khối lượng: 0,5 lít Đóng gói số lượng: 20 miếng MOQ: 1.100 hộp (22.000 chiếc) Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày  khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: các tông sóng Khối lượng: 0,5 lít Đóng gói số lượng: 20 miếng MOQ: 1.100 hộp (22.000 chiếc) Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày  khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40%Chứng chỉ: GOST 4256-2003Bao bì: các tông sóngKhối lượng: 0,5 lítĐóng gói số lượng: 20 miếngMOQ: 1.100 hộp (22.000 chiếc)Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày kể từ thời đ khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: các tông sóng Khối lượng: 0,7 lít Đóng gói số lượng: 12 miếng MOQ: 1.100 hộp (12.300 chiếc) Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày kể từ  khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: các tông sóng Khối lượng: 0,5 lít Đóng gói số lượng: 20 miếng MOQ: 1.100 hộp (22.000 chiếc) Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày  khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40%Chứng chỉ: GOST 4256-2003Bao bì: các tông sóngKhối lượng: 0,7 lítĐóng gói số lượng: 12 miếngMOQ: 1.100 hộp (12.300 chiếc)Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày kể từ thời đ khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40%Chứng chỉ: GOST 4256-2003Bao bì: các tông sóngKhối lượng: 0,7 lítĐóng gói số lượng: 12 miếngMOQ: 1.100 hộp (12.300 chiếc)Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày kể từ thời đ khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: các tông sóng Khối lượng: 0,5 lít Đóng gói số lượng: 20 miếng MOQ: 1.100 hộp (22.000 chiếc) Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày  khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40% Chứng chỉ: GOST 4256-2003 Bao bì: các tông sóng Khối lượng: 0,5 lít Đóng gói số lượng: 20 miếng MOQ: 1.100 hộp (22.000 chiếc) Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày  khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Nồng độ cồn: 40%Chứng chỉ: GOST 4256-2003Bao bì: các tông sóngKhối lượng: 0,7 lítĐóng gói số lượng: 12 miếngMOQ: 1.100 hộp (12.300 chiếc)Điều khoản giao hàng: sản phẩm FCA (khu vực Kharkiv) được giao trong vòng 35 ngày kể từ thời đ khác
Verified partner for over a 2 years
Premium Gold
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
+380 
Hiển thị số điện thoại

Độ rượu: 14 % vol Dung tích: 750 ml Màu sắc: vàng mật ong Là sản phẩm rượu dân gian lâu đời của cư dân người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ. Rượu được lên men, ngâm ủ từ gạo nếp lựt, men thảo dược, mật ong, trứng và chuối tiêu theo công nghệ và phương pháp dân gian truyền thống. Được ngâm ủ và hạ  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Độ rượu: 12% vol Dung tích: 750 ml Là một loại rượu thuộc dòng rượu cocktail, một sản phẩm rượu ngọt có tính đột phá trong lĩnh vực sản xuất đồ uống ở Việt Nam. Sơri Winery có độ rượu 12% vol, được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn của rượu cocktail hoa quả kết hợp với nước hoa quả lên men. Nguyên khác
Việt Nam, Hà Nội  

Rượu Hà Nội Giá: Gọi điện bàn giá Hà Nội là trung tâm văn hoá, kinh tế, giáo dục...lâu đời của người Việt Nam. Nơi đây ghi lại dấu ấn của lịch sử, giai đoạn thăng hoa, cường thịnh và cả những bước thăng trầm. Rượu Hà Nội được chắt lọc cẩn thận, với nguyên liệu chính là n khác
Việt Nam, Hà Nội  

Rượu Cà phê Giá: Gọi điện bàn giá Rượu Cà phê được sản xuất từ hạt cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng của vùng cao nguyên Lâm Đồng. Mầu rượu nâu sậm hoà quyện với hương thơm sâu lắng, vị đậm đà của hạt cà phê rang chín là dấu ấn đặc trưng . Không khí vui tươi cùng bạn bè thưở khác
Việt Nam, Hà Nội  

Độ rượu: 17% vol Dung tích: 700 ml Quy cách: 15 hộp/thùng Sắc đỏ màu mận chín tự nhiên, hương vị đậm đà, là dược phẩm lý tưởng trong chống viêm nhiễm, kháng khuẩn, kháng nấm, tăng cường chức năng tiêu hoá, hạn chế sự tạo sỏi ở đường tiết liệu, nâng đỡ chức năng gan, giảm cholesterol và triglyceri khác
Việt Nam, Hà Nội  

Độ rượu: 12% vol Dung tích: 750 ml Quy cách: 8 chai/thùng Là một loại rượu thuộc dòng rượu cocktail, một sản phẩm rượu ngọt có tính đột phá trong lĩnh vực sản xuất đồ uống ở Việt Nam. Sơri Winery có độ rượu 12% vol, được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn của rượu cocktail hoa quả kết hợp với nước h khác
Việt Nam, Hà Nội  
Sàn thương mại All.biz mời các bạn xem danh mục cung cấp Cocktail có cồn trong đó có 26 những yêu cầu về hàng hoá từ 2 các công ty và xí nghiệp. Các bạn chưa biết mua Cocktail có cồn loại nào? Bạn có thể xem thêm các thông số kỹ thuật, xem các hình ảnh Cocktail có cồn và chọn người bán và các nhà cung cấp tốt nhất. Mua hàng Cocktail có cồn qua sàn thương mại rất dễ dàng! Trên All.biz — Các bạn chỉ cần đặt hàng ngay trên trang Web.
trong
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Dòng bắt buộc không được điền
Dòng điền không đúng
Dòng điền không đúng
Compare0
ClearMục đã chọn: 0